Breaking News

มิชลินครองอันดับหนึ่ง 3 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินงานที่โดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา (Natural Rubber Sector) บนเวทีโลก

MICHELIN Ranked No.1 on SPOTT 2024

ล่าสุด ‘มิชลิน’ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก รั้งตำแหน่งผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่งถึง 3 ปีติดต่อกันในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งจัดทำโดย SPOTT ทั้งนี้ ในการประเมินผลประจำปี 2567 มิชลินรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีคะแนนสูงสุดเอาไว้ได้ด้วยคะแนน 80.9% เพิ่มสูงขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2566

อนึ่ง แพลตฟอร์มประเมินผล SPOTT ที่ ZSL พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ถึง 185 ตัว ซึ่งนำมาใช้ประเมินผลคะแนนของบริษัทหรือองค์กรในด้านนโยบายสาธารณะและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

โดยข้อมูลที่ได้จากการประเมินช่วยให้ภาคการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MICHELIN Ranked No.1 on SPOTT 2024

ผลคะแนนที่อยู่ในระดับสูงของมิชลินสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานโดยยึดมั่นในมาตรฐานความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนในพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทดังกล่าวของมิชลินมีความโดดเด่นอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ผลิตยางรถยนต์

คะแนนรวมในการประเมินของ SPOTT มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คุณภาพและขอบเขตของนโยบาย พันธกิจ ข้อมูลการดำเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทหรือองค์กรดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

ทั้งนี้ ยิ่งคะแนนสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งบ่งบอกถึงความโปร่งใสและคุณภาพมาตรฐานที่สูงมากขึ้นเท่านั้นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

MICHELIN Ranked No.1 on SPOTT 2024

MICHELIN Ranked No.1 on SPOTT 2024

การประเมินผล SPOTT ครั้งล่าสุด ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2567 ได้ประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับยางธรรมชาติหรือยางพารารวมทั้งสิ้น 30 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ผลิตยางธรรมชาติและผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกรวมอยู่ด้วย

โดยมิชลินมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 80.9% เหนือกว่าผู้ที่ได้รับการประเมินในกลุ่มเดียวกันรายอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่เพียง 43.5%  สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำของมิชลินในเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

MICHELIN Ranked No.1 on SPOTT 2024

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการ Société des Matières Premiéres Tropicales Pte Ltd (SMPT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิชลินที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเทคนิคและการจัดซื้อจัดจ้างยางพารา กล่าวว่า การที่มิชลินเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองความเป็นหนึ่งในการประเมินโดย SPOTT มาได้อย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี

เป็นผลจากความทุ่มเทและมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2593 ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์เรื่อง “ความยั่งยืนทุกด้าน” หรือ All Sustainable และเป้าหมายเรื่อง “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์” หรือ Net Zero Emissions 

ทั้งนี้ มิชลินให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความใกล้ชิด และความโปร่งใส”

Check Also

Kia Thailand

เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้จัดการใหม่

บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่ ได้แก่ นายจอง วอน คัง (แอนดี้ คัง) ในตำแหน่งประธาน และนายกิติสร ปุณณะหิตานนท์ …