Breaking News

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้า แก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ T-TEP

Toyota Motor Thailand

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า จัดการอบรมหลักสูตร : เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 27-30 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา แก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ T-TEP ทั้ง 19 แห่งทั่วประเทศ

ได้แก่ วิทยาลัยประเภทช่างเทคนิคยานยนต์ทั่วไป 9 แห่ง วิทยาลัยประเภทช่างซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์ 10 แห่ง รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 37 คน

โครงการ TOYOTA TECHNICAL EDUCATION PROGRAM หรือ T-TEP เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับการเรียน การสอน ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

“เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”

“โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดเพิ่มเติมได้ที่

Check Also

Toyota White Road

โตโยต้า ถนนสีขาว รณรงค์เดินทางท่องเที่ยวปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี 7 ระบบสำคัญ รวม 24 รายการ วันนี้ – 30 เมษายน 2567

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จึงริเริ่มดำเนินโครงการโตโยต้าถนนสีขาวมากว่า 35 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและน้ำใจของการขับรถที่ดีให้กับสังคมไทย ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านการเน้นย้ำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงเรื่อง …