Breaking News

Tag Archives: สสส

โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2023”

Toyota Campus Challenge 2023

โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ได้ดำเนินกิจกรรม Campus Challenge มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสและประสบการณ์ในการวางแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายใมหาวิทยาลัยของตน ซึ่งโตโยต้าเล็งเห็นว่า การแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง กิจกรรม Campus Challenge 2023 เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2566 โดยมีโจทย์การวางแผนประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “มาร่วมคิดสิ่งใหม่เล่นใหญ่ให้โลกจำ” นอกเหนือจากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ ทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ อาทิ การอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานให้ปัง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก …

Read More »

โรงงานฟอร์ดร่วมมือ สสส. ชูแนวคิด ‘Happy Work Place’ ยกระดับความเป็นผู้นำความปลอดภัย – ลดโรคในสถานประกอบการ

Ford Happy Workplace Award

  โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าฝึกอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเชิงป้องกันสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ 2 ปี มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าร่วม 1,848 คน จากสถานประกอบกิจการ 1,064 แห่ง ซึ่งโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง เป็นโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการนี้ และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านสุขภาวะองค์กร จากนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อยกระดับความเป็นผู้นำความปลอดภัย …

Read More »